Copyright C 2014 by "Szkoa Misyjna"  .  All Rights reserved  .  E-Mail: biuro@szkola-misyjna.org
 
Polityka prywatnoci
im. Pawa Apostoa
Szkoa Misyjna
Idcie tedy i czycie uczniami wszystkie narody...
Strona www.szkola-misyjna.org jest wasnoci Ruchu Chrzecijaskiego Mt28. 
Prosimy o zapoznanie si z Polityk prywatnoci Ruchu Chrzecijaskiego Mt28.
 
Polityka prywatno
ci
   
Wprowadzenie
 
Ruch Chrze
cijaski Mt28 bardzo powanie traktuje ochron twoich danych osobowych. Zdajemy sobie spraw, e tylko dokadna informacja o dziaaniach podejmowanych na danych osobowych pomoe ci nam zaufa i swobodnie korzysta z moliwoci oferowanych przez nasze serwisy. Poniszy dokument pomoe ci zapozna si z zasadami, jakimi si kierujemy, bez wzgldu na to, czy korzystasz z naszych usug, jako kocowy odbiorca, (odwiedzasz nasze strony, korzystasz z kursów internetowych, aplikacji mobilnych, wiadomoci e-mail, zasobów multimedialnych czy w jakikolwiek inny sposób), bd jeste czynnie zaangaowany, jako wsppracownik, wolontariusz, bd osoba wspierajca nas finansowo.
Zapewniamy ci
, e chcemy chroni i odpowiednio traktowa dane osobowe uytkowników naszych serwisów. Publikujemy t Polityk prywatnoci, eby przedstawi nasze podejcie do tego tematu.
Administratorem twoich danych osobowych jest Ruch Chrze
cijaski Mt28 z siedzib w Warszawie. Gdy uywamy sformuowa "my", "nam" lub "nasz", odnosimy si do Ruchu Chrzecijaskiego Mt28 i serwisów internetowych dziaajcych na jego zlecenie. Nasz misj jest docieranie do ludzi z przesaniem Ewangelii, wykorzystujc do tego media i wspóczesne rodki przekazu, w tym równi Internet. Jestemy struktur ponadwyznaniow, w której dziaanie zaangaowane s osoby z wszystkich gównych wyzna chrzecijaskich w Polsce. Jeli masz jakie pytania odnonie naszej polityki prywatnoci moesz skontaktowaæ si z nami przez e-mail bdz listownie:
E-mail: biuro@mt28.pl
Adres korespondencyjny:
Ruch Chrze
cijaski Mt28
Ul. Polnej Ró
y 1C
02-798 Warszawa, Polska
   
Czym s
dane osobowe?
 
Dla celów naszej Polityki prywatno
ci, dane osobowe to informacje o tobie, takie jak imi i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak równie twoje preferencje, zainteresowania (wcznie z pogldami religijnymi), oraz inne informacje, którymi moesz si z nami podzieli.
 
W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe?
Mo
emy zbiera i przechowywa twoje dane w nastpujcych sytuacjach:
1. gdy odwiedzasz nasz
stron internetow
Mo
esz przeglda nasz stron internetow, nie mówic nam kim jeste i nie ujawniajc informacji o sobie, na przykd swojego adresu e-mail. Nasze serwery mog zebra anonimowe informacje dotyczce twoich odwiedzin na naszej stronie, jak na przykad adres IP i domena, któr wykorzystae do wejcia na nasz stron, rodzaj wyszukiwarki, stron na któr wszede i któr opucie, jakkolwiek podstron wewntrz naszej strony, któr obserwujesz z tego adresu IP oraz kraj, w którym jeste. Uywamy tych danych do obserwowania funkcjonowania naszej strony (np. liczba odwiedzin, przecitnie spdzony czas, ogldane podstrony, itp.), jak równie do celów operacyjnych, na przykad do nieustannego usprawniania naszej strony.
2. gdy sam dzielisz si
z nami swoimi danymi osobowymi.
Mo
emy zbiera i przechowywa twoje dane, gdy wchodzisz z nami w interakcje poprzez t lub inne strony nalece do Ruchu Chrzecijaskiego Mt28. To moe si zdarzy, gdy:
- wype
nisz którykolwiek z formularzy kontaktowych na naszej stronie;
- zarejestrujesz si
na organizowane przez nas wydarzenie;
- zarejestrujesz si
by otrzymywa który z naszych e-maili;
- zarejestrujesz si
na który z naszych kursów on-line;
- wy
lesz nam odpowied lub zapytanie;
- z
oysz skarg;
- z
oysz podanie o wspóprac lub o bycie wolontariuszem poprzez nasz stron;
- finansowo wesprzesz nasz
prac;
- b
dziesz korespondowa z nami.
3. gdy po
rednio przekaesz nam swoje informacje.
Gdy korzystasz z naszych platform w mediach spo
ecznociowych, np. na Facebooku (Messengerze), WhatsAppie, Twitterze, Instagramie czy YouTube, moemy równie odczyta twoje dane osobowe. Te informacje bd zalene od ustawie prywatnoci, które ustawie na kadej z tych platform. Aby zmieni aktualne ustawienia na tych platformach, odnie si do ich zasad prywatnoci.
Mo
emy równie uzyska informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie lub podstronie, na przykad odnonie podstron, które zobaczye gdy przemieszczae si po niej, na podstawie ciasteczek (ang. cookies). Aby uzyska wicej informacji na ten temat, przejd do sekcji Ciasteczka w tej Polityce prywatnoci.
 
Je
li masz 16 lat lub mniej?
Je
li masz 16 lat lub mniej, zanim przekaesz nam jakiekolwiek swoje dane osobowe musisz uzyska zgod swojego rodzica/prawnego opiekuna.  
Jakie informacje mo
emy gromadzi?
 
Gdy jeste
z nami w kontakcie, korzystajc z formularzy, moemy zbiera informacje na twój temat (w tej Polityce prywatnoci odnosimy si do nich jako "dane osobowe"). S to informacje niezbdne do tego, bymy mogli dostarczy ci nasze usugi i zapewni odpowiedni standard tych usug. Mog one zawiera twoje imi i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dat urodzenia, powody, dla których jeste zainteresowany jedn z naszych stron internetowych lub organizowanym wydarzeniem i inne informacje dotyczce twojej osoby, którymi zdecydujesz si z nami dobrowolnie podzieli za pomoc formularzy zapisu, bd rejestracji.
Nasze serwisy umo
liwiaj ci równie prowadzenie otwartej konwersacji (pisemnie bd ustnie) z innymi uytkownikami serwisu lub ze wsppracownikami. Treci tych konwersacji s poza nasz bezporedni kontrol i nie ponosimy odpowiedzialnoci za niewaciwe ich wykorzystanie. Zalecamy, eby w tych konwersacjach nie dzieli si ?adnymi danymi osobowymi. Zamanie tej zasady odbywa bdzie si wycznie na odpowiedzialno osoby udostpniajcej swoje dane i nigdy nie bd podstaw do jakichkolwiek roszcze wobec Administratora danych.
Prawo o ochronie danych uznaje pewien rodzaj danych osobowych za bardziej wra
liwe. S one okrelone jako dane "wraliwe" lub "specjalnej kategorii" i uwzgldniaj informacje ujawniajce pochodzenie rasowe czy etniczne, religijne i filozoficzne przekonania oraz opinie polityczne, czonkostwo w zwizkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, informacje dotyczce zdrowia oraz dane zwizane z yciem seksualnym lub orientacj seksualn.
Na podstawie twojej wyra
nej zgody moemy gromadzi dane osobowe specjalnej kategorii, jeli zdecydujesz si powiedzie nam o swoich dowiadczeniach, w zwizku z dostarczanymi przez nas usugami.
 
Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?
 
Wykorzystujemy twoje dane osobowe w nast
pujcych celach:
Odpowiadanie na pro
by: Jeli skontaktujesz si z nami zadajc pytanie, moemy wykorzysta twoje dane osobowe aby na nie odpowiedzie.
Dost
p do kursów internetowych: Twoje dane wykorzystane s do umoliwienia ci wzicia udziau w kursach internetowych (imi i nazwisko oraz adres e-mail) i tam, gdzie to konieczne, aby doczy do odpowiedniej grupy (imi, pe, wiek, region) bd wsppracownika.
Dost
p i dostosowanie naszej strony internetowej: Moemy uy twoich danych osobowych by pomóc ci wej na nasz stron i dostosowa tre do twoich potrzeb rozwoju.
Przetwarzanie aplikacji dotycz
cych rozpoczcia wspópracy: Moemy przetwarza twoje dane osobowe, jeli wypenisz formularz aplikacyjny lub przelesz nam swój yciorys lub szczegóy w zwizku z moliwoci podjcia zaangaowania si w nasz sub, aby oceni twoj odpowiednio oraz by ci odpowiedzie.
Cele transakcyjne: Wykorzystamy twoje dane osobowe do wype
nienia zobowiza powstaych w wyniku jakichkolwiek umów na dobra lub usugi, które u nas zamówisz lub na które razem si zgodzilimy (na przykad wysyka darmowego Nowego Testamentu czy innej ksiki lub udzia w konferencji).
Kontrola oraz ocena: Mo
emy uywa twoich danych osobowych do poprawienia aktualnych i przyszych sposobów dostarczania naszych usug. W tym celu moemy wykorzysta usugi innych dostawców
Zbieranie funduszy lub marketing bezpo
redni: Bdziesz otrzymywa od nas informacje marketingowe jedynie, jeli wyrazisz na to zgod. Gdy wycofasz swoj zgod, a nastpnie ponownie zapiszesz si na tak komunikacj, ostatnia decyzja bdzie wica
Przetwarzanie dotacji: Przetworzymy twoje dane osobowe, aby zaksi
gowa jednorazowe lub powtarzajce si dotacje
Administracja: Mo
emy wykorzysta twoje dane osobowe, aby zapisa oraz przetworzy twoj skarg, zapisa prob o nieotrzymywanie dalszej komunikacji marketingowej, zapisa histori wspópracy z wolontariuszami, oraz dla innych niezbdnych wewntrznych celów archiwalnych
Ochrona twoich podstawowych korzy
ci: Moemy przetworzy twoje dane osobowe, gdy mamy podstawy, by uwaa, e wystpuje ryzyko zagroenia powan krzywd wzgldem ciebie lub kogo innego
Badania rynku i ankiety: Mo
emy zaprosi ci do uczestnictwa w ankietach lub badaniu rynku, w celach poprawy naszej strony, zbierania funduszy, strategicznego rozwoju naszych usug. Uczestnictwo jest zawsze dobrowolne i nie bdziemy identyfikowa poszczególnych osób, za wyjtkiem sytuacji, w których uzyskamy na to zgod
Zgodno
z prawem, regulacjami oraz podatkowa: Moemy wykorzysta twoje dane osobowe, by speni obowizki wynikajce z obowizujacego prawa.
 
Z kim dzielimy si
twoimi danymi?
 
B
dziemy wykorzystywali twoje dane wycznie do celów, do których zostay pozyskane. Nigdy nie sprzedamy lub nie przekaemy danych osobowych adnej osobie postronnej dla jej wasnych celów, jak równie nigdy nie otrzymasz komunikacji marketingowej z innych firm, organizacji charytatywnych czy innych w wyniku ujawnienia nam swoich danych.
Przeka
emy twoje dane osobowe wycznie do nastpujcych celów:
Zewn
trzni dostawcy: Moe by konieczne, bymy przekazali twoje dane dostawcom usug lub bazom danych, którzy pomagaj nam zapewni nasze usugi, projekty lub zbiera fundusze. Tacy dostawcy bd dziaa wycznie na podstawie otrzymanych od nas instrukcji i podlegaj sprawdzeniu przed podpisaniem wspópracy, a zawarte w umowach zobowizania uwzgldniaj restrykcyjne warunki na temat ochrony danych.
Aktualnie mamy podpisane umowy z nast
pujcymi dostawcami usug:
- H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Pozna
, Polska, udostpniajca usugi hostingowe i informatyczne
 
Organizacja konferencji i spotka
: W celu zrealizowania oferowanych usug/wydarze potrzebne dane mog zosta przekazane wynajtym usugodawcom, takim jak orodki/hotele bd firmy ubezpieczeniowe.
Wymóg prawny: Podporz
dkujemy si probom ujawnienia danych, gdy bdzie to wymagane przez prawo. Na przykad, moemy ujawni twoje dane osobowe urzdowi w celach ledztwa podatkowego, lub agencjom egzekwujcym prawo w celach zapobiegania lub wykrycia przestpstwa. Moemy równie podzieli si twoimi danymi ze subami ratunkowymi, jeeli mamy podstawy twierdzi, e wystpuje ryzyko zagroenia powan krzywd wobec ciebie lub innej osoby.  

cza do stron osób trzecich
Na naszej stronie mo
esz znale linki do innych stron internetowych, które s prowadzone przez osoby trzecie, jak na przykad przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treci czy strony reklamujce si. Po klikniciu na cze lub przycisk kierujcy ci do zewntrznej strony, opuszczasz nasz stron i zostajesz przeniesiony na strony poza nasz kontrol. W zwizku z tym nasza Polityka prywatnoci ju tam nie obowizuje.
Musisz przeczyta
Polityk prywatnoci strony internetowej osób trzecich, eby dowiedzie si w jaki sposób bd wykorzystywane twoje dane osobowe. Na niektórych naszych stronach wykorzystujemy tre przygotowan przez osoby trzecie. Nie odpowiadamy za zasady zwizane z prywatnoci, ani za tre zewntrznych stron ani zewntrznych dostawców.
 
W jaki sposób chronimy twoje dane?
 
Aby upewni
si, e twoje dane osobowe s bezpieczne, uywamy technicznych oraz organizacyjnych zabezpiecze. Ograniczamy dostp do informacji do osób, które potrzebuj je zna, oraz upewniamy si, e nasi ludzie s wiadomi, e te informacje maj by uywane wycznie w zgodzie z t Polityk prywatnoci.
Regularnie przegl
damy listy osób, które s upowanione by mie dostp do przechowywanych przez nas informacji, aby zapewni, e te dane s dostpne tylko dla przeszkolonych pracowników, wolontariuszy, zleceniobiorców.
Nasze formularze on-line s
zawsze zaszyfrowane, a nasza sie jest chroniona oraz regularnie kontrolowana.
Poufno
i bezpieczestwo jest dla nas bardzo wane. Tre konwersacji prowadzonych za pomoc naszych serwisów nie moe by ujawniona osobom trzecim bez wyranej zgody autorów, z wyczeniem sytuacji, gdy konwersacje wyranie oznaczone s, jako publiczne. Nasi wsppracowniy i wolontariusze s pouczeni o tym i wyrazili na to swoj zgod. Ciebie równie prosimy, o zachowanie poufnoci. Korzystajc z naszych serwisów zgadzasz si, by nie publikowa i nie udostpnia treci rozmów odbytych ze wsppracownikami bd innymi uytkownikami, bez ich wyranej zgody.
Je
eli uywasz swojej karty kredytowej lub debetowej, by przesa dotacj, kupi co, lub zarezerwowa on-line, bezpiecznie przekazujemy szczegóy twojej karty naszym partnerom, zajmujcym si przetwarzaniem patnoci. Zgodnie z rynkowymi standardami, nie przechowujemy tych danych na naszej stronie.
Mimo tego, nale
y by wiadomym, e istnieje ryzyko zwizane z przesyaniem informacji w sieciach publicznych, lub z korzystaniem z ogólnodostpnych komputerów i nie moemy 100-procentowo zagwarantowa bezpieczestwa danych (wcznie z danymi osobowymi) ujawnionych lub przekazanych za pomoc sieci publicznych.
 
Jak d
ugo bdziemy przechowywa twoje dane?
 
Twoje dane osobowe przetwarzane b
d nie duej ni jest to potrzebne do celów, dla których zostay zgromadzone lub do czasu twojego wyranego wycofania zgody na ich przetwarzanie. Jeeli nie umiesz szybko zlokalizowa odpowiedniego polecenia do zaprzestania przetwarzania twoich danych osobowych w której z naszych usug, moesz zawsze napisa na adres biuro@mt28.pl i poprosi o usunicie twoich danych z konkretnej usugi.
Je
li poprosisz o zaprzestanie przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, w niektórych przypadkach bdziemy musieli doda twoje dane do pliku blokujcego, dziki któremu twoja proba bdzie moga by wyegzekwowana. Jeeli chodzi o dane osobowe zwizane z transakcjami finansowymi, twoje dane bd przetwarzane tak dugo jak jest to wymagane przez prawo dotyczce podatków i ksigowoci (moe to by do szeciu lat od wykonanej transakcji).
 
Jakie masz prawa w zwi
zku ze swoimi danymi osobowymi?

Masz prawo otrzymania dost
pu do twoich danych osobowych, które s przez nas przetwarzane oraz do poprawienia wszelkich niecisoci. Masz równie prawo poprosi nas o usunicie twoich danych osobowych lub o ograniczenie ich przetwarzania. Nasze usugi, jak kursy internetowe czy subskrypcje wiadomoci e-mail daj ci moliwo prostego zrealizowania tych praw za ich pomoc. Jeli dana usuga nie udostpnia takiej funkcjonalnoci automatycznie, napisz list i przelij go zaczajc zdjcie dokumentu identyfikujcego twoj tosamo, który zawiera twoje zdjcie i potwierdza twój adres, jak na przykad paszport, prawo jazdy lub rachunek. Przelij równie dodatkowe informacje zwizane z wczeniejsz komunikacj z nami, które mog nam pomóc zlokalizowa twoje dane.
Mo
esz przesa te dokumenty poczt na adres:
Ruch Chrze
cijaski Mt28
Ul. Polnej Ró
y 1C
02-798 Warszawa, Polska
Alternatywnie, mo
esz wysa e-maila (z adresu, którego dotyczy twoje zgoszenie lub z innego, ale wtedy zacz zdjcie dokumentu identyfikujcego) na adres:
biuro@mt28.pl
Odpowiemy w ci
gu 30 dni od otrzymania twojej pisemnej proby.
 
W jaki sposób z
oy skarg lub wyrazi zaniepokojenie
Je
eli chcesz uzyska wicej informacji lub masz pytania dotyczce tej Polityki prywatnoci, jeli chcesz zoy oficjaln skarg dotyczc naszego podejcia do ochrony danych lub chcesz wyrazi zaniepokojenie zwizane z prywatnoci, skontaktuj si z Ruch Chrzecijaski Mt28 przez:
E-mail:
biuro@mt28.pl
Adres korespondencyjny:
Ruch Chrze
cijaski Mt28
Ul. Polnej Ró
y 1C
02-798 Warszawa, Polska
Gdy chcesz z
oy skarg w zwizku z naszym niewaciwym traktowaniem twoich danych osobowych, postpuj zgodnie z procedur dotyczc skarg. Jeli nie jeste zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, zgo swoje zaniepokojenie waciwemu organowi nadzoru.
 
Czym s
ciasteczka (ang. cookies)?
 
Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które s
œcigane i przechowywane na twoim urzdzeniu podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczka s rozpowszechnionym narzdziem wród wacicieli stron www, uywanym w celach zapewnienia ci dobrego dowiadczenia podczas przegladania stron, a wacicielom dostarczaj informacje, które mog pomóc im poprawi ich strony.
Odwiedzaj
c nasz stron, moemy wysa ciasteczko na twój komputer i obserwowa twoj wizyt. Dziaa ono jak karta identyfikacyjna, która pozwala naszej stronie rozpozna ci i zachowa informacje, które mog by odpowiednie w kontakcie z nasz stron. Ciasteczko pozwala nam obserwowa twoj wizyt na stronie, dziki czemu lepiej rozumiemy twoje wykorzystanie naszej strony i moemy dostosowa j, by lepiej odpowiadaa twoim potrzebom.
 
Jakich ciasteczek u
ywamy i w jakich celach?
 
Podzielili
my wykorzystywane ciasteczka na dwie kategorie - ciasteczka funkcjonalnoci oraz ciasteczka wydajnociowe. Kada z tych kategorii jest opisana poniej, uwzgldniajc szczegóy konkretnych ciasteczek, aczkolwiek moemy wykorzystywa dodatkowe lub zamienne ciasteczka wewn¹trz ka¿dej grupy.
Zwróæ uwagê, ¿e osoby trzecie (w
cznie z, np. sieciami reklamowymi i dostawcami zewntrznych usug, jak analityka ruchu w internecie) równie mog wykorzystywa ciasteczka, które s poza nasz kontrol. Te ciasteczka mog1 by z grupy ciasteczek funkcjonalnoci lub ciasteczek reklamowych.
Ciasteczka funkcjonalno
ci
Poprawiaj
twoje dowiadczenie korzystania ze strony, rozpoznajc kiedy wracasz na nasz stron, na przykad poprzez zapamitywanie preferencji dostpu, preferencji dziaania systemu itp
Ciasteczka wydajno
ciowe
Dzi
ki nim moemy obserwowa i poprawia funkcjonowanie naszej strony. Pozwalaj na przykad na zliczanie odwiedzajcych, identyfikuj ródo ruchu oraz wskazuj na najbardziej popularne czci strony.
Google Analytics. To ciasteczko jest u
ywane do obserwowania ruchu na naszej stronie za pomoc interfejsu Google Analytics.
 
W jaki sposób mog
kontrolowa uywanie cookies?

Do momentu zmiany ustawie
wikszo przegldarek internetowych automatycznie akceptuje ciasteczka. Jeli chcesz ograniczy, zablokowa lub usun ciasteczka ustawione na stronach www, zazwyczaj moesz to uczyni w ustawieniach przegldarki. Mona je zwykle znale w opcjach lub preferencjach w menu przegldarki.
Zwró
jednak uwag, e gdy ustawisz twoj przegldark by blokowaa wszystkie ciasteczka, moesz nie by w stanie dotrze do wszystkich czci naszego serwisu. Jeli nie zmienisz ustawie, to nasza strona bdzie wysyaa ciasteczka.
 
Czy ta Polityka prywatno
ci moe ulec zmianie?
 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupe
nie do niniejszej Polityki prywatnoci. Wszelkie tego rodzaju zmiany bd publikowane na stronie www.szkola-misyjna.org w zakadce Polityka prywatnoci, w zwizku z czym zalecamy biece odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualnoci zasad korzystania z naszych serwisów przez wszystkich naszych u?ytkowników. Zmiany nie dotycz1 naszej podstawowej zasady: danych osobowych naszych uytkowników nie udostpniamy osobom trzecim.

Dzi
kujemy za zapoznanie si z nasz Polityk prywatnoci.

- Ruch Chrze
cijaski Mt28